Prometeusz

Prometeusz

Prometeusz

Swoistą „marką” Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa są kolejne edycje projektu „Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”. Projekt ten wpisany jest do bazy dobrych praktyk i realizowany dzięki środkom pozyskanym z Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Dotychczas, w latach 2013-2016, odbyły się cztery Akademie. Planowana jest także kolejna, która rozpocznie się w jesieni tego roku (2017). Celem ogólnym projektu „Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana” jest pogłębienie, kontynuacja, a także podjęcie i realizacja nowych działań, dzięki którym nastąpi poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Poniżej znajdują się krótkie opisy poszczególnych Akademii wraz z towarzyszącymi im działaniami.

I „Myślenicka Akademia Prometeusza Nadzieja, Pomoc, Zmiana Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myślenickim”.

 1. Spotkania dla grup zawodowych: Policji, służby zdrowia i duchownych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Happening Psychologiczno - Artystyczny Muzyka i Film – zwiększający świadomość społeczną mieszkańców powiatu myślenickiego dotyczącą zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
 3. Kampania Bilbordowa „PO-MOC Jestem Przeciw Agresji w Rodzinie” – rozmieszczenie na granicach gmin bilbordów i reklam świetlnych na ekranach LED propagujących dobre wzorce rodzinne i zwiększające świadomość społeczną mieszkańców powiatu na w/w temat.
 4. Warsztaty dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nowe perspektywy w pracy z klientem doświadczającym przemocy domowej”.
 5. Warsztaty dla rodziców – uczące prawidłowych wzorców rodzicielskich, a także umożliwienie rodzicom uczestnictwo w indywidualnych, rodzinnych, lub małżeńskich konsultacjach dotyczących w/w problemu.
 6. Warsztatów filmowe dla młodzieży – uczące prawidłowych wzorców i postaw wobec problemu przemocy domowej a także umożliwienie młodzieży w uczestnictwie w indywidualnych konsultacjach dotyczących w/w problemu.
 7. Warsztaty dla osób nieradzących sobie z agresją – spotkania grupowe i indywidualne uczące prawidłowych zachowań i postaw wobec swoich bliskich.
 8. Indywidualne konsultacje dla mieszkańców powiatu myślenickiego z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 9. Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pt.: „Interwencja kryzysowa w Powiecie Myślenickim w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonania i nowe perspektywy”.

II „Druga Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

 1. Akademia Rodzica – ucząca właściwych, pozbawionych przemocy metod wychowawczych.
 2. Akademia Twórczego Rozwoju – dla młodzieży mierzącej się z problemem przemocy w rodzinie.
 3. Akademia Porozumienia – skierowana do osób nieradzących sobie z negatywnymi emocjami wobec członków swojej rodziny.
 4. Indywidualne konsultacje – organizowane w weekendy ze specjalistami przeciwdziałającymi przemocy domowej.
 5. Internetowe konsultacje – realizowane w ramach Portalu Prometeusz – Interwencja Kryzysowa on-line dająca możliwość w sytuacji kryzysu zapobiec przemocy domowej.

 III „Trzecia Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

 1. Akademia Rodzica – nauka pozbawionych przemocy metod wychowawczych.
 2. Akademia Dobrych emocji – skierowana do dzieci, ucząca radzenia sobie z trudnymi emocjami i prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zapobiegająca powielaniu i formowaniu agresywnych wzorców funkcjonowania.
 3. Akademia Twórczego Rozwoju – dedykowana młodzieży z problemem przemocy w rodzinie.
 4. Akademia Porozumienia – dla osób nieradzących sobie z negatywnymi emocjami wobec członków swojej rodziny.
 5. Akademia Seniora – aktywizuje uczestników i pozwoli im zyskać umiejętności i narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w rodzinie oraz miejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami ze strony osób bliskich, a także z przemijaniem i wynikającymi z niego trudnościami.
 6. Indywidualne spotkania organizowane w weekendy w ramach Akademii Prometeusza ze specjalistami przeciwdziałającymi przemocy domowej.

 IV „Czwarta Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

 1. Akademia Zmiany – remont pomieszczeń w nowej siedzibie Ośrodka przeznaczonej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, będącej integralną częścią OIKiP.
 2. Akademia PO-MOCY – skierowana do mieszkańców i potencjalnych mieszkańców powiatu myślenickiego będących ofiarami przemocy, mająca na celu uzyskania przez nich równowagi.
 3. Akademia Rodzica – przeznaczona dla rodziców, którzy z racji swojej historii życia związanej z przemocą mają problemy wychowawcze z dziećmi.
 4. Akademia Fajności i Realu – jest kierowana do dzieci w wieku 8-11 lat, oraz młodzieży w wieku 13- 15 lat doświadczającej przemocy w rodzinie.
 5. Akademia Seniora – skierowana będzie do osób w wieku 55 lat i więcej, dotkniętych problemem przemocy.
 6. Akademia Dobrych Relacji – skierowana do 5-ciu par (mężczyzn i kobiet) chcących podnieść jakość wzajemnych relacji i pogłębić więź. Szczególnie dla osób mających za sobą wcześniejsze oddziaływanie w tym obszarze (programy wsparcia dla ofiar przemocy, program KOR-ED).
 7. Akademia Dialogu –skierowana do osób po realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, oraz klientów Ośrodka dobrowolnie podejmujących chęć zmiany, mających trudności w budowaniu poprawnych relacji z bliskimi
 8. Akademia WSPÓŁ-CZUCIA – to innowacyjne działanie mające na celu połączenie pracy OIKiP z działaniami służby zdrowia, zwłaszcza ze szpitalem powiatowym. Celem Akademii jest nawiązanie dialogu ze środowiskiem medycznym, który pomoże lepiej trafić do ofiar przemocy.
 9. Nowe otwarcie mieszkania interwencyjnego z forum dyskusyjnym „Osoba dotknięta przemocą i jej rodzina. Czy nadzieja na nową przestrzeń pomoc i zmianę jest możliwa?” Celem tego przedsięwzięcia będzie próba odpowiedzi na pytanie czy dobrze zorganizowana i skoordynowana infrastruktura i oferta pomocowa w formie oddziaływań miękkich mogą pomóc rodzinom uwikłanym w przemoc odnaleźć ścieżkę wyjścia ze swoich trudności poprzez kompleksowe działania systemowe. Forum skierowane będzie do wszystkich służb pomocowych w powiecie zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.
 10. Akademia Weekendowa – indywidualne spotkania weekendowe. Podczas indywidualnych spotkań w Akademii mieszkańcy powiatu będą mogli zyskać wiedzę i wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie.

V. Piąta Akademia Prometeusza – Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

 1. Cykliczne programy w regionalnej telewizji internetowej – pogłębiające wiedzę z w/w problematyki, kształtowanie właściwych postawy społecznych w tym wobec osób niepełnosprawnych, kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie.
 2. Konferencja dla służb pracujących z osobami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą pt. „Miejsce Interwencji Kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
 3. Wydanie publikacji, w której znajdą się podstawowe informacje z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz wybrane i zbeletryzowane fragmenty „Drugich Rozmów po zmroku".

VI „Szósta Akademia Prometeusza - Nadzieja, Pomoc, Zmiana”

 1. Filar I pt. Akademia Zdrowia - Spotkania w Szpitalu Powiatowym dla doświadczających przemocy domowej.
 2. Filar II Akademia Rodzinna z wydarzeniem Awers i Rewers: Cykliczna gra rodzinna pogłębiająca wiedzę z w/w problematyki ściśle związana ze 100-leciem odzyskania Niepodległości wskazująca, że problematyka społeczna może być ciekawie i skutecznie łączona z edukacją historyczną i patriotyczną, oraz pokazująca pozytywną ścieżkę wychodzenia z kręgu kryzysów poprzez kształtowanie pozytywnych wzorców w rodzinie.
 3. Filar III Akademia Służby Konferencja realizowana w partnerstwie ze środowiskiem naukowym skierowana do służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy podsumowująca działania projektowe, poddająca analizie zrealizowane działania i stanowiąca swoisty drogowskaz do dalszej pracy.

VII. „Siódma Akademia Prometeusza- Bezpieczeństwo i Edukacja. 

 1. Obszar I  ptAkademia Bezpieczeństwa - pogłębienie współpracy z policją poprzez towarzyszenie osobom doznającym przemocy podczas składania zeznań, a także działania mające na celu lepsze zapoznanie się z procedurami pracy policji i usprawnienie wspólnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy.
 2. Obszar II pt. Akademia Edukacji – promowanie prawidłowych i zdrowych sposobów komunikacji bez przemocy wśród młodzieży i ich rodziców oraz za pośrednictwem w/w działań kształtowanie właściwych postaw społecznych i uwrażliwianie na dobro drugiej osoby.
 3. Obszar III pt. Akademia PO-MOCNA – cykliczne programy pt. „PO-MOCNE Rozmowy” w regionalnym radiu internetowym pogłębiające wiedzę z zakresu przemocy domowej, a także propagowanie właściwej postawy wobec osób znajdujących się w kryzysie.
 4. Obszar IV pt. Akademia Dialogu - Konferencja dla służb pracujących z osobami doświadczającymi przemocy w partnerstwie ze środowiskiem naukowym, podsumowująca działania projektowe poddająca analizie zrealizowane działania i stanowiąca swoisty drogowskaz do dalszej pracy.

 Zachęcamy do śledzenia działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w tym zakresie
i uczestnictwa w proponowanych mieszkańcom powiatu myślenickiego aktywnościach.

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice