Nasz Zespół

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INTERWENCI KRYZYSOWI

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Urszula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie kierunku politologia, specjalność administracja publiczna oraz administracja samorządowa Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie na kierunku technik informatyk, oraz Studia Podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa /UJ/. Wolontariuszka OIKiP, słuchaczka wielu kursów i szkoleń, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy.

Beata Postawa-Ćwierz – Głucha pedagog (Akademia Podlaska), ukończyła lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi kurs PJM na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Wcześniej wolontariuszka w OIKiP w Myślenicach. W pracy interwencyjnej spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. Aktualnie studentka kierunku Kryzysów Psychologicznych i Interwencji Kryzysowej (Uniwersytet Jagielloński). Pracownik OIKiP na stanowisku interwent kryzysowy.

Alina Ulman pedagog. Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie. Koordynator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w OIKiP. Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe o kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). 

Mykyta Miniailo - Magister psychologii kliniczno-sądowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Praktykant i wolontariusz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Krakowie / Telefon Zaufania/. Ukończył szkolenia I i II stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie. W OIKiP pracuje na stanowisku psychologa - interwenta kryzysowego, dodatkowo prowadzi cotygodniowy całodobowy Telefon Wsparcia dla osób z Ukrainy.

Alicja Szarek-Pazdur jest interwentka kryzysową, pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w osobami w kryzysie, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów w zakresie profilaktyki Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie - posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w Instytucjach zajmujących się edukacją, rewalidacją i integracją również osób upośledzonych umysłowo. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Jest członkiem Małopolskiej Rady Do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest aktywną inicjatorką , realizatorką wielu konferencji szkoleń, warsztatów i kampanii społecznych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu m.in. jako pomysłodawczyni i realizator autorskiej kampanii świadomościowej przeciw wykluczeniu społecznemu pn. Mr Blup-Nie oceniaj. Poznaj by zrozumieć” czy Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej (OFIS). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych.

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY:
Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA:
Marek Kasprzycki

KSIĘGOWOŚĆ:
Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA:
Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)
Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)
Katarzyna Wojtanowicz (mediator)

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice