Nasz Zespół

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INTERWENCI KRYZYSOWI

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Urszula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie kierunku politologia, specjalność administracja publiczna oraz administracja samorządowa. Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie na kierunku technik informatyk, oraz Studia Podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa /UJ/. Wolontariuszka OIKiP, słuchaczka wielu kursów i szkoleń, realizatorka konferencji OIKiP, koordynator wolontariatu, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy. 

Beata Postawa-Ćwierz – Beata Postawa-Ćwierz jest osobą Głuchą, posługuje się językiem migowym PJM. Absolwentka studiów magisterskich - pedagogika o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz z plastyką (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Ukończyła Studia Podyplomowe o specjalności: Surdopedagogika (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski) oraz Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Ukończyła kurs: arteterapii oraz specjalistyczny dla psychologów, studentów psychologii,  osób pracujących przy udzielaniu pomocy psychologicznej osób Głuchych w PJM. W OIKiP w Myślenicach pracuje na stanowisku pedagog-interwent kryzysowy, głównie się zajmuje osobami dorosłymi g/Głuchymi oraz słabosłyszącymi. Pracuje również w SOSW dla Niesłyszących w Krakowie.

Alina Ulman pedagog. Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie. Koordynator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w OIKiP. Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe o kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). 

Mykyta Miniailo - Magister psychologii kliniczno-sądowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Praktykant i wolontariusz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Krakowie / Telefon Zaufania/. Ukończył szkolenia I i II stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie. W OIKiP pracuje na stanowisku psychologa - interwenta kryzysowego, dodatkowo prowadzi cotygodniowy całodobowy Telefon Wsparcia dla osób z Ukrainy.

Alicja Szarek-Pazdur jest interwentka kryzysową, pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w osobami w kryzysie, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów w zakresie profilaktyki Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie - posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w Instytucjach zajmujących się edukacją, rewalidacją i integracją również osób upośledzonych umysłowo. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Jest członkiem Małopolskiej Rady Do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest aktywną inicjatorką , realizatorką wielu konferencji szkoleń, warsztatów i kampanii społecznych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu m.in. jako pomysłodawczyni i realizator autorskiej kampanii świadomościowej przeciw wykluczeniu społecznemu pn. Mr Blup-Nie oceniaj. Poznaj by zrozumieć” czy Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej (OFIS). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych.

Iwona Urbaniak – socjolog, pracownik socjalny, trener i doradca zawodowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku socjologia specjalność praca socjalna oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie w zakresie doradztwa zawodowego. Od ponad 28 lat zawodowo związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach, gdzie obecnie pracuje jako doradca zawodowy. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ispina oraz w Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast w Dobczycach, których celem jest praca na rzecz inicjowania i wspierania działań społecznych i kulturalnych na terenie gminy Dobczyce i rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi. Uczestniczyła w realizacji różnych projektów unijnych mających na celu aktywizację zawodową, rozwój osobisty i zawodowy oraz szeroko rozumianą poprawę życia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Jej pasją jest człowiek. Potrafi inspirować ludzi i pomagać im rozpoznawać kim są, czego chcą, co jest dla nich ważne. Lubi pomagać i towarzyszyć osobie w odkrywaniu jej potencjału, najlepszych cech i osiąganiu wewnętrznej harmonii. Jak sama mówi o sobie: „lubi być szczęśliwa i patrzeć na szczęście i uśmiech innych”.

Anna Płonka– pedagog, absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie). Ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach środków PARPA. Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego w zakresie praca z osobą i rodziną z problemami przemocy (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach). Pracuje z młodzieżą i osobami doświadczającymi przemocy, osobami zaburzonymi psychicznie. W trakcie studiów psychologicznych.

Magdalena Dudzik – absolwentka studiów wyższych zawodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w zakresie pedagogika społeczno-opiekuńcza, specjalizacja - praca socjalna. Długoletnie doświadczenie pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej, na rzecz osób z problemami m.in. przemocy i uzależnień. Obsługa telefonu zaufania. Otrzymała nagrodę Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy jakości życia osób najbardziej potrzebujących oraz mobilizowanie środowiska lokalnego do działań pomocowych. 

Agnieszka Miąsko – konsultant-interwent kryzysowy. Wcześniej wolontariuszka OIKiP, obecnie pracownik. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Kulturoznawstwa. Ukończyła również podyplomowe studia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie z zakresu „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”. Od wielu lat zaangażowana społecznie w działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami – sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Myślenicach. 

Joanna Żyła - pedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku "Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży" oraz "Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne. Profilaktyka i terapia systemów rodzinnych". W trakcie studiów magisterskich z psychologii oraz całościowego kursu przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty "Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin". 

Szymon Bryniarski  - Absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie realizacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie studiów podyplomowych: Interwencja Kryzysowa i Psychologia Kryzysu. Swoje doświadczenia zbierał m.in w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu jako psycholog w Zespole Leczenia środowiskowego. Z pasji wspinacz i narciarz skiturowy, działający społecznie jako ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). 

Yuliia Lesyshak w mojej pracy kładę szczególny nacisk na nurt Psychoterapii Pozytywnej, który koncentruje się na pozytywnych wzmocnieniach - takich jak pozytywne emocje, mocne strony charakteru i zdrowe relacje. Wierzę, że szczęście wynika z równowagi zarówno emocjonalnej, jak i psychicznej. Psychoterapia Pozytywna nie skupia się na patologicznych aspektach życia człowieka, ale na budowaniu poczucia sensu i bezpieczeństwa. Edukację kontynuowałam na renomowanych uczelniach, takich jak Uniwersytet Jagielloński i Yeditepe University w Stambule. Obecnie pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo, w wolnym czasie, angażuję się jako Ekspert ds. Nierówności Płci, koncentrując się na przeciwdziałaniu przemocy domowej i wspieraniu oraz edukacji kobiet. W trudnych czasach wojny miałam zaszczyt pracować z ludźmi z Ukrainy, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami takimi jak lęk, napady paniki, depresja i żałoba. Komu pomagam: nastolatki, osoby dorosłe Języki: Polski, Ukraiński, Angielski Leczone choroby: lęk, depresja, poczucie pustki, problem z wyrażaniem emocji, dolegliwości somatyczne, poczucie nieradzenia sobie)

Karolina Panuś - Studentka na kierunku pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Magister kierunku Ekonomia. Absolwentka studiów I i II stopnia w specjalności ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych. Organizatorka działań społecznych, kulturalnych i charytatywnych. Czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Członek Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Pracownik OIKiP – opiekun mieszkania interwencyjnego.

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY:
Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA:
Marek Kasprzycki

KSIĘGOWOŚĆ:
Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA:
Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)
Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)
Katarzyna Wojtanowicz (mediator)

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice