Nasz zespół

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

INTERWENCI KRYZYSOWI

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Urszula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunku politologia, oraz administracja samorządowa. Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie o kierunku technik informatyk. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński ). Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wolontariusz OIKiP, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy. 

Beata Postawa-Ćwierz –  Niesłysząca Pedagog, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski). Ukończyła studia podyplomowe Surdopedagogika na KUL-u w Lublinie oraz studia podyplomowe Kryzys psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi kurs PJM na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Posługuje się także językiem międzynarodowym na poziomie średnio zaawansowanym. Wcześniej wolontariuszka w OIKiP w Myślenicach. W pracy interwencyjnej spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. 

Alina Ulman  Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). Koordynator Programu Korekcyjno - Edukacyjnego w OIKiP. Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. W Ośrodku pracuje ze sprawcami przemocy domowej.

Dawid Mika – psycholog - psychoterapeuta, absolwent studiów psychologicznych o specjalności Psychologia Kliniczna na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie.

Khrystyna Makohonenko  - studentka psychologii praktycznej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), interwentka kryzysowa w OIKiP, wcześniej wolontariuszka. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej zatwierdzone przez Sekcję Interwencji Kryzysowej PTP oraz Warsztaty wprowadzające z metody PODD (Gayle Porter i Katarzyna Włodarczyk). Ukończyła praktyki w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Batorego w Krakowie oraz przez pół roku była wolontariuszką w Samorządowym Przedszkolu nr 124 w Krakowie. Prowadzi warsztaty dla osób z Ukrainy w zakresie radzenia sobie ze stresem, współpracuje z Centrum Psychologii S.C. Bernat & Potaczek oraz fundacją GenerAACja. Posługuje się językiem ukraińskim.

Magdalena Dudzik absolwentka studiów wyższych zawodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w zakresie pedagogika społeczno-opiekuńcza, specjalizacja - praca socjalna. Długoletnie doświadczenie pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej, na rzecz osób z problemami  m.in. przemocy i uzależnień. Obsługa telefonu zaufania. Otrzymała nagrodę Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy jakości życia osób najbardziej potrzebujących oraz mobilizowanie środowiska lokalnego do działań pomocowych.

Mykola Sarancha - absolwent studiów wyższych - Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister kierunku "Psychologia Stosowana" 2017-2022 rok, oraz Uman, Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyna "Zarządzanie w biznesie" 2018-2021, Wspólny moduł Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku "Psychologia sportu" 2021-2022, wolontariusz Szpitala "Na Klinach" psycholog - 2022 rok. Psycholog online "PsychBataliaon" Czerwiec-Wrzesień 2022. Ukończony Kurs "Trenera Personalnego EMS"  2021. W Ośrodku pracuje jako psycholog – interwent kryzysowy.

Mykyta Miniailo - magister psychologii kliniczno-sądowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Praktykant i wolontariusz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Krakowie /Telefon Zaufania/. Ukończył szkolenia I i II stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie. W OIKiP pracuje na stanowisku psychologa - interwenta kryzysowego, dodatkowo prowadzi cotygodniowy całodobowy Telefon Wsparcia dla osób z Ukrainy. Współpracuje z Centrum Bernat & Potaczek, Fundacją Zustricz oraz innymi instytucjami pomocowymi.

Anna Płonka pedagog, absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ukończyła  studia podyplomowe na kierunku Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie). Ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia  w ramach środków PARPA. Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła II stopień specjalizacji w  zawodzie pracownika socjalnego w zakresie praca z osobą i rodziną z problemami przemocy (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach). Pracuje z młodzieżą i  osobami doświadczającymi przemocy, osobami zaburzonymi psychicznie. W trakcie studiów psychologicznych ( Wyższa Szkoła Humanitas).

Karolina Panuś - Studentka na kierunku pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Magister kierunku Ekonomia. Absolwentka studiów I i II stopnia w specjalności ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych. Organizatorka działań społecznych, kulturalnych i charytatywnych. Czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Członek Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Pracownik OIKiP – opiekun mieszkania interwencyjnego.

Iwona Urbaniak – socjolog, pracownik socjalny, trener i doradca zawodowy.  Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie  na kierunku socjologia specjalność  praca socjalna  oraz  studia  podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej  im. Ks. J. Tischnera w Krakowie w   zakresie  doradztwa   zawodowego.  Od  ponad 28 lat zawodowo związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach, gdzie obecnie pracuje jako doradca zawodowy.  Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ispina oraz w Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast w Dobczycach, których celem jest praca na rzecz inicjowania i wspierania działań społecznych i kulturalnych na terenie gminy Dobczyce i rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi.  Uczestniczyła w realizacji różnych projektów  unijnych mających na celu aktywizację zawodową, rozwój osobisty i zawodowy  oraz  szeroko rozumianą poprawę życia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Jej pasją jest człowiek. Potrafi inspirować ludzi i pomagać im rozpoznawać kim są, czego chcą, co jest dla nich ważne. Lubi pomagać i towarzyszyć osobie w odkrywaniu jej potencjału, najlepszych cech i osiąganiu wewnętrznej harmonii. Jak sama mówi o sobie: „lubi być szczęśliwa i patrzeć na szczęście i uśmiech  innych”.

Paulina Hornik – pedagog (UPJPII w Krakowie, specjalność tanatopedagogika), teolog (UŚ, Katowice), nauczyciel akademicki (UPJPII). W trakcie czteroletniego kursu logoterapii (tzw. „trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii”).

SUPERWIZORZY

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA

KSIĘGOWOŚĆ: Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA

Radca prawny: Iwona Cygan

Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)

Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)

Dr Katarzyna Wojtanowicz (mediator)

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice