RODO Klauzule

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

OŚRODKA INTERWENCJI KRYSYSOWEJ I PORADNICTWA W MYŚLENICACH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, adres: ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice, NIP: 681 205 51 58, tel. 12 271 04 29 (zwany dalej: Administratorem).

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: biuro@kancelariacygan.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, tj. udzielania świadczeń z zakresu interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Starosta Myślenicki, Wojewoda Małopolski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach;

b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do końca roku kalendarzowego licząc od daty ostatniej wizyty, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:


·       

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,


·       

nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,


·       

osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania


·       

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,


·       

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:


·       

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,


·       

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,


·       

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,


·       

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:


·       

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,


·       

dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

monitoring

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice