Nasz Zespół

Zespół Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach

DYREKCJA

Sylwia Michalec-Jękot założyciel i dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Ma 15-letnie doświadczenie pracy w obszarze interwencji kryzysowej. Zainicjowała i współtworzy projekt „Prometeusz – Nadzieja, Pomoc, Zmiana – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie myślenickim”, który znajduje swe kontynuacje w kolejnych latach. Wykładowca studiów podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Członek zespołu ds. Tworzenia Procedur Przeciwdziałania Przemocy przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Jest laureatką wyróżnienia Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, I Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla Powiatu Myślenickiego za działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 Usługi Społeczne dziedzina Pomoc Społeczna”. Pomysłodawczyni współpracy z regionalną telewizją Myślenice iTV i autorka programu „Rozmowy po zmroku”. Członek Zespołu Monitorującego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

INTERWENCI KRYZYSOWI

Małgorzata Januś psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), psychoterapeuta w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS w Katowicach), odbyła staże w Klinice Psychiatrii UJ na oddziale zaburzeń afektywnych, a także w Klinice Hematologii UJ. Prowadzi warsztaty dla seniorów, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dotykającej osób starszych. Wolontariuszka w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Urszula Piwowarczyk absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie kierunku politologia, specjalność administracja publiczna oraz administracja samorządowa Ukończyła Małopolską Szkołę Gospodarczą w Krakowie na kierunku technik informatyk, oraz Studia Podyplomowe na kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa /UJ/. Wolontariuszka OIKiP, słuchaczka wielu kursów i szkoleń, obecnie pracownik socjalny - interwent kryzysowy.

Beata Postawa-Ćwierz – Głucha pedagog (Akademia Podlaska), ukończyła lektorat Polskiego Języka Migowego (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi kurs PJM na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Wcześniej wolontariuszka w OIKiP w Myślenicach. W pracy interwencyjnej spotyka się z osobami niepełnosprawnymi, przede wszystkim z osobami głuchymi lub niedosłyszącymi. Aktualnie studentka kierunku Kryzysów Psychologicznych i Interwencji Kryzysowej (Uniwersytet Jagielloński). Pracownik OIKiP na stanowisku interwent kryzysowy.

Alina Ulman pedagog. Ukończyła studia II stopnia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Krakowie. Koordynator Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w OIKiP. Ukończyła szkolenie doskonalenia metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich członków rodziny wg programu RODZINA realizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Instytut Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w seminarium szkoleniowym „Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi”. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W swojej pracy zajmowała się pomocą ludziom chorującym psychicznie w fundacji im. bł. Siostry Salawy w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe o kierunku Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa (Uniwersytet Jagielloński). 

Mykyta Miniailo - Magister psychologii kliniczno-sądowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Praktykant i wolontariusz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach i Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Krakowie / Telefon Zaufania/. Ukończył szkolenia I i II stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie. W OIKiP pracuje na stanowisku psychologa - interwenta kryzysowego, dodatkowo prowadzi cotygodniowy całodobowy Telefon Wsparcia dla osób z Ukrainy.

Alicja Szarek-Pazdur jest interwentka kryzysową, pedagogiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w osobami w kryzysie, doświadczającymi przemocy, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów w zakresie profilaktyki Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie - posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w Instytucjach zajmujących się edukacją, rewalidacją i integracją również osób upośledzonych umysłowo. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Jest członkiem Małopolskiej Rady Do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest aktywną inicjatorką , realizatorką wielu konferencji szkoleń, warsztatów i kampanii społecznych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu m.in. jako pomysłodawczyni i realizator autorskiej kampanii świadomościowej przeciw wykluczeniu społecznemu pn. Mr Blup-Nie oceniaj. Poznaj by zrozumieć” czy Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej (OFIS). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych.

Iwona Urbaniak – socjolog, pracownik socjalny, trener i doradca zawodowy. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku socjologia specjalność praca socjalna oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie w zakresie doradztwa zawodowego. Od ponad 28 lat zawodowo związana z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach, gdzie obecnie pracuje jako doradca zawodowy. Od lat zaangażowana jest w działalność społeczną w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Ispina oraz w Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast w Dobczycach, których celem jest praca na rzecz inicjowania i wspierania działań społecznych i kulturalnych na terenie gminy Dobczyce i rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi. Uczestniczyła w realizacji różnych projektów unijnych mających na celu aktywizację zawodową, rozwój osobisty i zawodowy oraz szeroko rozumianą poprawę życia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. Jej pasją jest człowiek. Potrafi inspirować ludzi i pomagać im rozpoznawać kim są, czego chcą, co jest dla nich ważne. Lubi pomagać i towarzyszyć osobie w odkrywaniu jej potencjału, najlepszych cech i osiąganiu wewnętrznej harmonii. Jak sama mówi o sobie: „lubi być szczęśliwa i patrzeć na szczęście i uśmiech innych”.

Karolina Panuś - Studentka na kierunku pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Magister kierunku Ekonomia. Absolwentka studiów I i II stopnia w specjalności ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych. Organizatorka działań społecznych, kulturalnych i charytatywnych. Czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Członek Izby Gospodarczej Dorzecza Raby. Pracownik OIKiP – opiekun mieszkania interwencyjnego.

Mykola Sarancha - Absolwent studiów wyższych Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister kierunku "Psychologia Stosowana" 2017-2022 rok oraz Uman Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Pawła Tyczyna "Zarządzanie w biznesie" 2018-2021, Wspólny moduł Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie "Psychologia sportu" 2021-2022.

Marta Tylko - pedagog, terapeuta pedagogiczny, interwent kryzysowy, trener rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwentka studiów wyższych o specjalności: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną”. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu komunikacji, pracy z dzieckiem i nastolatkiem oraz rodzicami. W OIKiP pracuje jako pedagog - interwent kryzysowy, głównie z dziećmi.

Anna Płonka pedagog, absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie). Ukończyła studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia w ramach środków PARPA. Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego w zakresie praca z osobą i rodziną z problemami przemocy (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach). Pracuje z młodzieżą i osobami doświadczającymi przemocy, osobami zaburzonymi psychicznie. W trakcie studiów psychologicznych.

Magdalena Dudzik – absolwentka studiów wyższych zawodowych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w zakresie pedagogika społeczno-opiekuńcza, specjalizacja - praca socjalna. Długoletnie doświadczenie pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej, na rzecz osób z problemami m.in. przemocy i uzależnień. Obsługa telefonu zaufania. Otrzymała nagrodę Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy jakości życia osób najbardziej potrzebujących oraz mobilizowanie środowiska lokalnego do działań pomocowych.

Khrystyna Makohonenko - studentka psychologii praktycznej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), psychoedukatorka, interwentka kryzysowa w OIKiP, wcześniej wolontariuszka. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej zatwierdzone przez Sekcję Interwencji Kryzysowej PTP oraz Warsztaty wprowadzające z metody PODD (Gayle Porter i Katarzyna Włodarczyk). Doświadczenie zdobywała w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Batorego w Krakowie, Samorządowym Przedszkolu nr 124 w Krakowie, Centrum Psychologii S.C. Bernat & Potaczek, fundacji GenerAACja oraz fundacji Zustricz. Obecnie również prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i grupę wsparcia dla osób z Ukrainy w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST — integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie”. W OIKiP prowadzi spotkania w języku polskim i ukraińskim.

Dr n. hum. Piotr Passowicz – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu psychologii zdrowia społeczności i interwencji kryzysowej. Współzałożyciel pierwszego w Polsce schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa przy IPS UJ. Certyfikowany psychoterapeuta analityk grupowy i certyfikowany analityk szkoleniowy i superwizor psychoterapii Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, przy afiliacji z European Group Analitic Training Institutions Network. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy przy afiliacji z Psychodrama Institute for Europe E.V. Certyfikowany superwizor interwencji kryzysowej Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, przy afiliacji z IPS UJ.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY:
Piotr Kozar, Alina Ulman

KADRY I ADMINISTRACJA:
Marek Kasprzycki

KSIĘGOWOŚĆ:
Małgorzata Jurkiewicz

W RAMACH PORADNICTWA:
Adw. Sławomir Kowalski (prawnik)
Dr Agnieszka Witkowska-Świech (psychiatra)
Katarzyna Wojtanowicz (mediator)

 

 

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice