IV Akademia Prometeusza - 1 z 8 czyli wybierz coś dla siebie!

akademia

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach po raz czwarty realizuje projekt mający na celu przeciwdziałanie przemocy wśród rodzin Powiatu Myślenickiego. Projekt nosi nazwę Czwarta Akademia Prometeusza – Nowa Przestrzeń na Nadzieję, Pomoc, Zmianę.

W ramach projektu finansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (edycja 2016) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, proponujemy mieszkańcom powiatu pomoc w różnych obszarach. Swym wsparciem obejmujemy poszczególnych członków rodzin: dzieci, młodzież, pary i małżeństwa, rodziców, a także seniorów, którzy zetknęli się z problemem przemocy. Projekt ma na celu pomoc zarówno ofiarom jak i sprawcom przemocy.

Poniżej znajdą Państwo krótkie opisy wszystkich 8-miu Akademii. By zasięgnąć więcej informacji prosimy o kontakt z sekretariatem OIKiP (12 271 04 29) w godzinach pracy Ośrodka (8.00-19.00). Rekrutacja trwa. Serdecznie zapraszamy!

Akademia PO-MOCY kierowana jest do ofiar przemocy w celu uzyskania przez nich równowagi psychicznej. Celem Akademii jest budowanie poczucia własnej wartości uczestników projektu, znalezienie zasobów osobowościowych, odzyskanie kontroli nad własnym życiem, poprawa umiejętność komunikowania się, a także nabycie umiejętności, które pozwolą na w pełni szczęśliwe i niezależne życie.

Akademia Rodzica dedykowana rodzicom, którzy z racji swojej historii życia mają problemy wychowawcze z dziećmi. Matki i ojcowie nauczą się jak rozwiązywać codzienne rodzinne problemy bez stosowania przemocy. Celem spotkań jest nabycie praktycznej wiedzy o sposobach skutecznej komunikacji z dzieckiem, wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wiary we własną sprawczość.

Akademia Fajności i Realu  jest kierowana do dzieci w wieku 8-11 lat, oraz  młodzieży w wieku 13-15 lat, doświadczających przemocy w rodzinie. Warsztaty dla dzieci mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości u dzieci i wiary we własne możliwości. W rezultacie zwiększy się ich motywacja do działania i podejmowania nowych wyzwań, dzieci zyskają świadomość własnego potencjału, co stanowi wartość do wykorzystania zarówno w obecnym okresie rozwojowym jak i kapitał na przyszłość. Warsztaty dla młodzieży są przeznaczone dla osób unikających kontakt z realnym światem poprzez kontakty wirtualne. Celem spotkań jest zachęcenie młodych do angażowania się w realne życie poza siecią, ograniczenie korzystania z Internetu, komputera i urządzeń mobilnych oraz tworzenie grupy wsparcia poza cyberprzestrzenią. W rezultacie zmniejszy się ryzyko uzależnień od Internetu, komputera i telefonu. Młodzież pozna i zrozumie zagrożenia nadmiernego i nieprawidłowego korzystania z sieci (przeciwdziałanie cyberprzemocy). Zbuduje relacje z rówieśnikami w realnym życiu, oparte na zaufaniu i akceptacji. Nauczy się rozpoznawania Internetowej przemocy i sposobów radzenia sobie z nią.

 

 

Akademia Seniora dedykowana osobom w wieku 55 lat i więcej, rodziców osób dotkniętych przemocą i seniorom, ofiarom przemocy. Celem Akademii jest nabycie umiejętności w zakresie dobrej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, a także nabycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  Umiejętności te pozwolą na rozpoznanie i skuteczne radzenie sobie w sytuacjach związanych z przemocą.

Akademia Dobrych Relacji to zaproszenie dla par (mężczyzn i kobiet) chcących podnieść jakość wzajemnych relacji i pogłębić więź, a także mających za sobą wcześniejsze oddziaływanie obszarze przeciwdziałania przemocy (np. programy wsparcia dla ofiar przemocy, program Korekcyjno-Edukacyjny). W trakcie warsztatów uczestnicy poznają nieprzemocowe strategie radzenia sobie z problemami w związku i nauczą się stosować je w praktyce.

Akademia Dialogu w sposób szczególny skierowana do osób po realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego oraz klientów Ośrodka dobrowolnie podejmujących chęć zmiany, a mających trudności w budowaniu poprawnych relacji z bliskimi. Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, eliminacja zachowań przemocowych, dostarczenie informacji na temat zmiany zachowań, poszanowanie praw i uczuć innych, nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy Akademii poznają zasady „dobrej komunikacji” i wspólnego rozwiązywania konfliktów, nauczą się rozpoznawać własne stany emocjonalne i sposobu reagowania na nie.

Akademia WSPÓŁ-CZUCIA to innowacyjne działanie mające na celu połączenie pracy Ośrodka Interwencji z działaniem służby zdrowia – zwłaszcza ze szpitalem powiatowym. Celem Akademii jest nawiązanie dialogu ze środowiskiem medycznym, który pomoże lepiej trafić do ofiar przemocy. W ramach Akademii planowane są spotkania z personelem medycznym, przygotowanie materiałów reklamowych służących ofiarom przemocy w uzyskiwaniu informacji, a także dojazd interwenta do szpitala. Rezultatem działań powinno być nawiązanie szeroko rozumianej współpracy ze Służbą Zdrowia, a także powstanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy rekrutujących się z pacjentów szpitala.

Akademia Weekendowa - Indywidualne spotkania weekendowe w  (27 weekendów – lipiec grudzień). Podczas indywidualnych spotkań w Akademii mieszkańcy powiatu będą mogli zyskać wiedzę i wsparcie w sytuacji  przemocy w rodzinie.

ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice